Home
Contact
Nieuws zoeken
Login
Zoeken
wegwijzerloket.nl
hier in
wegwijzerloket.nl
hier in
Sociale kaart
Ga naar...
Home
Provinciale belastingen en waterschapsheffing - algemeen
Afdrukken
Terug

Wegwijzerloket.nl biedt onafhankelijke informatie over tal van onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Venlo.

Provinciale belastingen en Waterschapsheffingen - algemeen

Algemeen
Bij Provinciale belastingen kan men onder meer denken aan milieuheffingen.
De milieuheffingen zijn een onderdeel van een aantal wettelijke maatregelen, die door de Waterschappen worden uitgevoerd. De achterliggende gedachte hierbij is: de vervuiler betaalt.

Waterschappen betalen de kosten van hun werkzaamheden uit de opbrengst van hun eigen belastingen:

 • Zuiveringsheffing:
  Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing.
 • Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren:
  Iedereen die rioolwater of afvalwater direct of indirect loost in open water moet bijdragen in de kosten van het zuiveren hiervan;
 • Watersysteemheffing ingezetenen
  Met deze heffing zorgt het waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil.
  Dit betreft een vast bedrag per woon- of bedrijfsruimte. Dit wordt opgelegd aan de bewoner/eigenaar zoals die op 1 januari van het belastingjaar is vermeld in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Dit is bepaald in de Waterschapswet. Het aantal bewoners en het waterverbruik hebben dus geen invloed op de hoogte van deze heffing. De OZB waarde is wel van invloed.
   Aan bewoners van niet-zelfstandige woonruimte (zoals verzorgingshuizen) mag geen watersysteemheffing ingezetenen worden opgelegd.

Kwijtschelding en betalingsregeling
Indien u door omstandigheden niet in staat bent de aanslag op tijd, geheel of gedeeltelijk te voldoen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling.

Bezwaar en beroep
Indien u het niet eens bent met de beslissing dan bestaat de mogelijkheid om hier bezwaar en beroep tegen aan te tekenen. Meer informatie vindt u bij bezwaar en beroep tegen een overheidsbeslissing.

Bibliotheekaanbod
Boeken, dvd's en kranten- en tijdschriftartikelen over dit onderwerp
verontreinigingsheffing
waterschappen
Zie ook
belastingen (6)
ingezetenenheffing (1)
milieubelastingen (2)
verontreinigingsheffing (1)
waterschapsbelastingen (1)
watersysteemheffing (1)